Privacy statement.

Stichting Vrienden van Meander Medisch Centrum (Stichting Vrienden van Meander) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Vrienden van Meander houdt zich in aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

Hieronder leest u meer over hoe Stichting Vrienden van Meander omgaat met persoonlijke informatie en cookies.

Persoonlijke informatie

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw ip-adres en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres
  • uw  e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • de domeinnaam van andere sites die u raadpleegde om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site raadpleegt
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt door invullen van formulieren op vriendenvanmeander.nl

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

  • om uw voorkeuren te registreren
  • om vroegere activiteiten op de site te registreren
  • om u bij het volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verstrekken aan derden

Stichting Vrienden van Meander kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Stichting Vrienden van Meander en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Stichting Vrienden van Meander optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Stichting Vrienden van Meander afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Stichting Vrienden van Meander.

Voor het overige verstrekt Stichting Vrienden van Meander alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa

Uw persoonsgegevens zullen alleen door Stichting Vrienden van Meander of door Stichting Vrienden van Meander ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Stichting Vrienden van Meander de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Uw rechten

U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek om inzage en/of correctie kun u aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via 033 - 850 20 14 of per e-mail via vrienden@meandermc.nl. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan:

Stichting Vrienden van Meander Medisch Centrum

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

U kunt uw verzoek per e-mail ook richten aan vrienden@meandermc.nl. Wij zullen u dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij u sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als u hiervan gebruikmaakt, zul u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden. Houd er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; Stichting Vrienden van Meanderkan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen via e-mail aan vrienden@meandermc.nl of per telefoon via 033 - 850 20 14.